A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Stowarzyszenie

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”

Jest stowarzyszeniem działającym na terenie 4 małopolskich gmin (Kęty, Brzeszcze, Wieprz i Gmina Oświęcim) oraz jednej śląskiej (Porąbka) obejmujących obszar 337 km2 zamieszkiwany przez prawie 100 tys. mieszkańców. Gminy są ze sobą zintegrowane poprzez układy komunikacyjne, systemy wodne, a także struktury administracyjne. Do roku 1998 tj. do reformy administracyjnej kraju gminy Kęty, Oświęcim, Porąbka i Wieprz wchodziły w skład Województwa Bielskiego, od 1999 roku gminy Brzeszcze, Kęty, Oświęcim należą do Powiatu Oświęcimskiego. Wszystkie gminy - członkowie LGR współtworzą spójny obszar terytorialny.

 

Cały ten obszar leży w dorzeczu górnej Wisły. Dobrze rozwinięta sieć cieków wodnych umożliwiła powstanie dużego zagęszczenia stawów i zbiorników wodnych. Zespoły stawów posiadają wielowiekową tradycję, a wśród nich do najstarszych należą: stawy Adolfińskie, Grojeckie, Maleckie, czy Zaborskie. Przez wieki istnienia, stawy wytworzyły lokalny mikroklimat i stały się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Wysokie walory przyrodnicze zdecydowały o powstaniu tutaj 3 obszarów Natura 2000: Dolina Dolnej Soły (PLB120004), Dolina Dolnej Skawy (PLB120005) i Stawy w Brzeszczach (PLB120009) o łącznej powierzchni 14171,2 ha.
Największy rozwój ziemie te przeżywały za czasów zaboru austriackiego. W tym okresie rozbudowana została sieć kolejowa i nastąpił rozwój rybołówstwa, rzemiosła i przetwórstwa. Złą sławę przyniósł niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau, który obecnie jest celem tysięcy zwiedzających z całego świata.
Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” jako swoje priorytety wskazała przede wszystkim poprawę warunków życia, w tym wzrost dochodów, szczególnie dla osób z sektora rybactwa oraz zachowanie walorów przyrodniczo krajobrazowych i kulturowo-historycznych. Cele te zamierza realizować poprzez:
  • rozwój rynku zbytu i promocji ryb,
  • rozwój turystyki, szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi i ekoturystyki,
  • rozwój usług dla ludności poprzez rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób z sektora rybactwa,
  • zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
  • zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, w tym tradycji rybactwa.

Cele i zadania

Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki” zostało zawiązane celem wdrożenia na obszarze gmin objętych jego zasięgiem osi IV PO „RYBY” zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-20013”. Stowarzyszenie zgłosiło do pierwszego naboru ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o dofinansowanie ,który został pozytywnie rozpatrzony, a uzyskana kwota wsparcia wynosi 23 750 386,00 zł. Beneficjentami programu mogą być podmioty gospodarcze podmioty publiczne oraz osoby fizyczne.

Kluczowym dokumentem wdrażanego programu jest Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich /LSROR/. Wypracowana metodą partnerską przez członków Stowarzyszenia określa m.in. cele ogólne i cele szczegółowe, które należy osiągać przez zgłaszane przez beneficjentów programu operacje/zadania/ do dofinansowania.

Cel ogólny 1
Poprawa warunków życia, w tym wzrost dochodów, szczególnie dla osób z sektora rybactwa.

Cele szczegółowe:
1.1. Rozwój rynków zbytu i promocji ryb
1.2. Rozwój turystyki szczególnie związanej ze zbiornikami wodnymi i ekoturystyki
1.3. Rozwój usług dla ludności poprzez rozwój przedsiębiorczości, szczególnie wśród osób z sektora rybactwa

Cel ogólny 2
Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-historycznych, w tym tradycji rybactwa.

Cele szczegółowe:
2.1. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych
2.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego, w tym tradycji rybactwa

Siedziba Stowarzyszenia jest miejscem składania przez beneficjentów wniosków o dofinansowanie operacji, termin składania wniosków każdorazowo określa ogłoszenie o naborze, obligatoryjnie zamieszczane na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Stowarzyszenia.

Komitet –organ Stowarzyszenia- rozpatruje i ocenia złożone wnioski o dofinansowanie. Ocena dotyczy zgodności operacji z LSROR oraz ich oceny punktowej wg. ustalonych w strategii kryteriów.
Ostatecznym wynikiem prac Komitetu jest lista rankingowa wybranych operacji do dofinansowania oraz lista operacji które nie mieszczą się w limitach dostępnych środków finansowych. Listy są przekazywane do UMWM, który ostatecznie zawiera umowy z beneficjentami.

Stowarzyszenie, celem niesienia pomocy informacyjno-doradczej dla beneficjentów, a także realizacji pozostałych zadań statutowych powołało Biuro Stowarzyszenia.
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493952 | Licznik podstrony: 16859 | Odwiedzający on-line: 78 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies