A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl


19.12.2013

VIII nabór wniosków

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA „DORZECZE SOŁY I WIEPRZÓWKI”
 
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:
 
„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
 • Termin składania wniosków:  od 17.02.2014 r. do 19.03.2014 r.
„Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
 • Termin składania wniosków:  od 17.02.2014 r. do 19.03.2014 r.  
 
„Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
 • Termin składania wniosków:  od 17.02.2014 r. do 17.04.2014 r.
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 1. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600..
 1. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji:
 • Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby/Strony/default.aspx
  w zakładce Nabory/Nabory aktualne;
 • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” www.dsiw.pl w zakładce Nabory/Nabory aktualne.
 1.  Limity dostępnych środków finansowych dla operacji polegających na:
 
„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
 • Sektor społeczny i gospodarczy  36 459,07 zł
 
 „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
 • Sektor społeczny i gospodarczy  99 356,85
 
 „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
 • Sektor społeczny i gospodarczy 1 167 419,27 zł
 
 1. Dodatkowe informacje:
 
Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, tel. 33/84 360 17, e-mail: biuro@dsiw.pl

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, KTÓRE ZAŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;
2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;
3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;
4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
6) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;(zgodny z zamieszczonym poniżej wzorem)
7) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
9) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;
10) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;
11) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
12) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
13) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; (zgodny z zamieszczonym poniżej wzorem)
14) dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;
15) dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a.
16) dokumenty potwierdzające, że planowana operacja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód – w przypadku gdy wymaga tego specyfikacja operacji.
17) wniosek wraz z biznesplanem na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy.
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493953 | Licznik podstrony: 2560 | Odwiedzający on-line: 79 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies