A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

VII nabór wniosków

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA RYBACKA
„DORZECZE SOŁY I WIEPRZÓWKI”
 
Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” dla operacji polegających na:
 
„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
 
„Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
 
„Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
 
osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
1. Termin składania wniosków:  od 14.08.2013 r. do 18.09.2013 r.
2. Miejsce składania wniosków:
Wnioski wraz z obowiązującymi załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) osobiście w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600.
3. Miejsce udostępniania dokumentacji konkursowej:
Wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja jego wypełniania, wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych następujących instytucji:
  • Samorządu Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl/poryby/Strony/default.aspx
    w zakładce Nabory/Nabory aktualne;
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki” www.dsiw.pl w zakładce Nabory/Nabory aktualne.
4. Limity dostępnych środków finansowych dla operacji polegających na:
 
„Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”
 
  • Sektor publiczny 846 483,87 zł
  • Sektor społeczny i gospodarczy  72 159,07 zł
 
 „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem”
 
  • Sektor społeczny i gospodarczy  300 007,85 zł
 
„Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”
 
  • Sektor społeczny i gospodarczy  490 674,29 zł
„Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”
  • Sektor społeczny i gospodarczy  678 725,17 zł
5. Dodatkowe informacje:
 
Szczegółowe informacje na temat konkursów można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, 32-600 Rajsko, ul. Edukacyjna 9, tel. 33/84 360 17, e-mail: biuro@dsiw.pl

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, KTÓRE ZAŁĄCZA SIĘ DO WNIOSKU
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;
2) pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;
3) kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;
4) kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
5) dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
6) uproszczony plan biznesowy operacji – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;(zgodny z zamieszczonym poniżej wzorem)
7) pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
8) pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
9) zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;
10) operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;
11) decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
12) szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
13) opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania, wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; (zgodny z zamieszczonym poniżej wzorem)
14) dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;
15) dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit. a.
16) dokumenty potwierdzające, że planowana operacja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód – w przypadku gdy wymaga tego specyfikacja operacji.
17) wniosek wraz z biznesplanem na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy.
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493511 | Licznik podstrony: 3311 | Odwiedzający on-line: 51 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies