A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Kryteria wyboru operacji

Jednym z wymaganych dokumentów niezbędnych do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR jest opis kryteriów na podstawie którego Komitet możne przyznać punkty. W tabelach poniżej znajdują się kryteria do których należy się odnieść.
Tab. 1 KRYTERIA OCENY OPERACJI DLA SEKTORA PUBLICZNEGO
Lp. Kryterium lokalne Opis Punkty
1 Innowacyjność projektu Preferuje projekty innowacyjne wskazane z rozdziale 5 pkt. 5. 3 – nowe rozwiązanie na obszarze LGR
2 – nowe rozwiązanie na obszarze gminy
1 – nowe rozwiązanie na obszarze danego sołectwa
0 – rozwiązanie stosowane na obszarze danego sołectwa
2 Liczba działań w operacji przyczyniających się do rozwoju sektora rybackiego* Preferuje projekty przyczyniające się do rozwoju, promocji sektora rybackiego lub produktów rybnych z obszaru LGR. 3– 3 i więcej działań
2 – 2 działania
1 – 1 działanie
0 – brak działań
3 Wpływ operacji na utworzenie nowych miejsc pracy Preferuje projekty generujące nowe miejsca pracy.
Punkty przyznaje się za nowo utworzone w wyniku realizacji operacji miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat średnioroczny (w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową).
3 – powyżej 2,5 etatu
2 – powyżej 1,5 do 2,5 etatu
1 – od 0,5 do 1,5 etatu
0 – poniżej 0,5 etatu
4 Poziom zaangażowania społeczności lokalnej (Beneficjentów Ostatecznych) Preferuje projekty, składane przez podmioty działające na rzecz społeczności lokalnej, przewidujące rzeczowy (praca własna) udział tej społeczności w realizacji projektów. Wnioskodawca wykazuje udział własny społeczności lokalnej w zestawieniu rzeczowo-finansowym. 3 – powyżej 10% kosztów kwalifikowalnych
2 – powyżej 5% do 10% kosztów kwalifikowalnych
1 – od 2 do 5% kosztów kwalifikowalnych
0 - poniżej 2% kosztów kwalifikowalnych
5 Zasięg oddziaływania projektu Preferuje projekty o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin.
Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy rozumieć wpływ operacji na dany obszar.
3 – 3 i więcej gmin
2 – 2 gminy
1 - 1 gmina
0 – operacja realizowana poza obszarem LGR
6 Udział partnerów
w realizacji projektu,
w tym podmioty z sektora rybactwa*
Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów, w tym podmioty z sektora rybactwa. 2 - 2 partnerów lub 1 partnera, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot z sektora rybactwa.
1 - 1 partner lub wnioskodawcą jest podmiot z sektora rybactwa
0 – bez partnera (1 podmiot)

7
Ilość Beneficjentów Ostatecznych Dla operacji polegających na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.” Preferuje projekty, z których ma możliwość skorzystania większa liczba Beneficjentów Ostatecznych w okresie 12 miesięcy od uzyskania płatności końcowej.
Punkty przyznaje się za liczbę użytkowników korzystających bezpośrednio z realizacji operacji.
Przyznanie punktów opiera się na danych zawartych we wniosku. Dane winny być racjonalne i uzasadnione. Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać liczbę użytkowników we wniosku lub załącznikach.
 
3 – powyżej 1000 osób
2 – powyżej 500 do 1000 osób
1 – powyżej 100 do 500 osób
0 – do 100 osób
Dla operacji polegających na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” Beneficjentami ostatecznymi będą użytkownicy odnoszący bezpośrednio korzyści z realizacji operacji. 3 – powyżej 50 użytkowników
2 – powyżej 10 do 50 użytkowników
1 – powyżej 2 do 10 użytkowników
0 – do 2 użytkowników
8 Realizacja operacji przyczyni się do realizacji kilku celów szczegółowych Preferuje projekty przyczyniające się do realizacji większej ilości celów szczegółowych. 4 - 4 cele i więcej
3 – 3 cele
2 – 2 cele
1 - 1 cel
9 Trwałość projektu Preferuje projekty o większej trwałości efektów.
Trwałość projektu określa się na podstawie informacji zawartych we wniosku, w szczególności w planie biznesowym operacji.
Operacje o charakterze inwestycyjnym winny zapewniać co najmniej 5 letni okres trwałości. Trwałość operacji nie inwestycyjnych wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować we wniosku i załącznikach.
3 – efekty będą widoczne przez ponad 5 lat
2 – efekty będą widoczne przez ponad rok, ale krócej niż 5 lat
1 – efekty będą widoczne przez ponad 0,5 roku, ale krócej niż 1 rok
0 – efekty, krótsze niż 0,5 roku
10 Operacje preferowane Preferuje operacje wskazane z rozdziale 5 pkt. 4 i pkt 6. 4 – operacja jest zgodna z wymienioną w rozdziale 5 pkt. 4 i pkt 6
0 - operacja nie jest zgodna z wymienioną w rozdziale 5 pkt. 4 i pkt 6
11 Stopień przygotowania operacji Preferuje operacje posiadające wszystkie wymagane załączniki określone w ogłoszeniu o naborze, a także pozostałą wymaganą dokumentację niezbędną do realizacji operacji oraz prawidłowo wypełnione zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
Przy ocenie będzie brane pod uwagę w szczególności:
- aktualne oferty związane z realizacją operacji
- prawomocne pozwolenie budowlane, wodnoprawne lub zgłoszenie robót budowlanych (do wniosku należy załączyć kopie decyzji właściwego organu o ostateczności powyższych decyzji)
- decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku/lokalu
- dokumenty potwierdzające, że operacja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.
6 – do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki i brak błędów w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
4 – do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki lecz wymagane dla operacji pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych i/lub pozwolenie wodnoprawne nie posiadają pieczęci właściwego organu o ostateczności decyzji i nie występują błędy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
0 – do wniosku nie załączono wszystkich wymaganych załączników, i/lub występują błędy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
sektor rybactwa             zgodnie z § 4, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4…”Tab. 2 KRYTERIA OCENY OPERACJI DLA SEKTORA GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO
Lp. Kryterium lokalne Opis Punkty
1 Innowacyjność projektu Preferuje projekty innowacyjne wskazane z rozdziale 5 pkt. 5. 3 – nowe rozwiązanie na obszarze LGR
2 – nowe rozwiązanie na obszarze gminy
1 – nowe rozwiązanie na obszarze danego sołectwa
0 – rozwiązanie stosowane na obszarze danego sołectwa
2 Liczba utrzymanych lub nowych miejsc pracy dla osób z sektora rybactwa* Preferuje projekty utrzymujące lub generujące nowe miejsca pracy dla osób z sektora rybactwa. 3 – 3 i więcej nowych/utrzymanych miejsc pracy
2 – 2 nowe/utrzymane miejsca pracy
1 – 1 nowe/utrzymane miejsce pracy
0 – brak nowych/utrzymanych miejsc pracy
3 Wpływ operacji na utworzenie nowych miejsc pracy Preferuje projekty generujące nowe miejsca pracy.
Punkty przyznaje się za nowo utworzone w wyniku realizacji operacji miejsca pracy w przeliczeniu na pełny etat średnioroczny (w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność końcową).
3 – powyżej 2,5 etatu
2 – powyżej 1,5 do 2,5 etatu
1 – od 0,5 do 1,5 etatu
0 – poniżej 0,5 etatu
4 Wkład własny beneficjenta Dla operacji polegających na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.” oraz  „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” Preferuje projekty w których wnioskowany poziom dofinansowania jest niższy od maksymalnego - ustalanego na podstawie zestawienia rzeczowo-finansowego operacji.
Do kosztów kwalifikowalnych przy obliczaniu wkładu własnego nie wliczamy wkładu własnego w postaci nieruchomości.
3 - poziom dofinansowania poniżej 75% kosztów kwalifikowalnych
2 – poziom dofinansowania od 75% do 80% kosztów kwalifikowalnych
1 – poziom dofinansowania powyżej 80% do 83 % kosztów kwalifikowalnych
0 – poziom dofinansowania powyżej 83% do 85% kosztów kwalifikowalnych
Dla operacji polegających na „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.” oraz „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.” 3 - poziom dofinansowania poniżej 50% kosztów kwalifikowalnych
2 – poziom dofinansowania od 50% do 55 % kosztów kwalifikowalnych
1 – poziom dofinansowania powyżej 55% do 58% kosztów kwalifikowalnych
0 – poziom dofinansowania powyżej 58% do 60% kosztów kwalifikowalnych
5 Zasięg oddziaływania projektu Preferuje projekty o zasięgu oddziaływania w większej liczbie gmin.
Pod pojęciem zasiągu oddziaływania należy rozumieć dostępność(użyteczność) operacji na danym obszarze.
3 – 3 i więcej gmin
2 – 2 gminy
1 - 1 gmina
0 – operacja realizowana poza obszarem LGR
6 Udział partnerów
w realizacji projektu,
w tym podmioty z sektora rybactwa*
Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów, w tym podmioty z sektora rybactwa. 2 - 2 partnerów lub 1 partnera, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest podmiot z sektora rybactwa.
1 - 1 partner lub wnioskodawcą jest podmiot z sektora rybactwa
0 – bez partnera (1 podmiot)

7
Ilość Beneficjentów Ostatecznych Dla operacji polegających na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.” Potencjalna liczba osób na rzecz których realizowana jest operacja. 3 – powyżej 1000 osób
2 – powyżej 500 do 1000 osób
1 – powyżej 100 do 500 osób
0 – do 100 osób
Dla operacji polegających na „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.” oraz „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.” Beneficjentami ostatecznymi będzie prowadzący działalność oraz pracownicy zatrudnieni na pełny etat na dzień składania wniosku, lub w przypadku rozpoczynania działalności liczba planowanych etatów po realizacji operacji łącznie z właścicielem. 3 – powyżej 10 osób
2 – powyżej 5 do 10 osób
1 – od 2 do 5 osób
0 – poniżej 2 osób
Dla operacji polegających na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” Beneficjentami ostatecznymi będą użytkownicy odnoszący bezpośrednio korzyści z realizacji operacji. 3 – powyżej 50 użytkowników
2 – powyżej 10 do 50 użytkowników
1 – powyżej 2 do 10 użytkowników
0 – do 2 użytkowników
8 Realizacja operacji przyczyni się do realizacji kilku celów szczegółowych Preferuje projekty przyczyniające się do realizacji większej ilości celów szczegółowych. 4 - 4 cele i więcej
3 – 3 cele
2 – 2 cele
1 -1 cel
9 Trwałość projektu Preferuje projekty o większej trwałości efektów.
Trwałość projektu określa się na podstawie informacji zawartych we wniosku, w szczególności w planie biznesowym operacji.
Operacje o charakterze inwestycyjnym winny zapewniać co najmniej 5 letni okres trwałości. Trwałość operacji nie inwestycyjnych wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować we wniosku i załącznikach.
3 – efekty będą widoczne przez ponad 5 lat
2 – efekty będą widoczne przez ponad rok, ale krócej niż 5 lat
1 – efekty będą widoczne przez ponad 0,5 roku, ale krócej niż 1 rok
0 – efekty, krótsze niż 0,5 roku
 
 
 
 
 
10 Operacje preferowane Preferuje operacje wskazane z rozdziale 5 pkt. 4 i pkt 6. 4 – operacja jest zgodna z wymienioną w rozdziale 5 pkt. 4 i pkt 6
0 - operacja nie jest zgodna z wymienioną w rozdziale 5 pkt. 4 i pkt 6
11 Stopień przygotowania operacji Preferuje operacje posiadające wszystkie wymagane załączniki określone w ogłoszeniu o naborze, a także pozostałą wymaganą dokumentację niezbędną do realizacji operacji oraz prawidłowo wypełnione zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
Przy ocenie będzie brane pod uwagę w szczególności:
- aktualne oferty związane z realizacją operacji
- prawomocne pozwolenie budowlane, wodnoprawne lub zgłoszenie robót budowlanych (do wniosku należy załączyć kopie decyzji właściwego organu o ostateczności powyższych decyzji)
- decyzję o zmianie sposobu użytkowania budynku/lokalu
- dokumenty potwierdzające, że operacja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.
6 – do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki i brak błędów w zestawieniu rzeczowo-finansowym.
4 – do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki lecz wymagane dla operacji pozwolenie na budowę, lub zgłoszenie robót budowlanych i/lub pozwolenie wodnoprawne nie posiadają pieczęci właściwego organu o ostateczności decyzji i nie występują błędy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
0 – do wniosku nie załączono wszystkich wymaganych załączników, i/lub występują błędy w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
           
sektor rybactwa             zgodnie z § 4, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4…”
 
 

2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493559 | Licznik podstrony: 4829 | Odwiedzający on-line: 91 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies