A A A

Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim
tel. (33) 843-60-17 | e-mail: biuro@dsiw.pl

Wniosek o dofinansowanie

Każdy beneficjent, który planuje pozyskanie dofinansowania z PO RYBY 2007-2013, Oś 4 musi spełnić określone warunki. Warunkiem podstawowym jest realizacja operacji na obszarze Stowarzyszenia LGR „DSiW”, a ponadto operacja musi być zgodna z LSROR.
W celu uzyskania dofinansowania beneficjent składa osobiście w siedzibie Stowarzyszenia (Rajsko, ul. Edukacyjna 9) wniosek o dofinansowanie (wg obowiązującego wzoru wniosku sporządzonego przez Instytucję Zarządzającą) w terminie ogłoszonego naboru wniosków (ogłoszenie o naborach zamieszczane jest na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego, stronie LGR oraz prasie). Podczas oceny wniosku przez Komitet Stowarzyszenia wymagane są następujące załączniki:
 1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli ubiegający się o dofinansowanie ma obowiązek takiego wpisu;
 2. pełnomocnictwo – w przypadku gdy zostało udzielone;
 3. kopia dokumentu tożsamości – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie jest osobą fizyczną;
 4. kopia dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cel związany z realizacją operacji  – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
 5. dokumenty potwierdzające planowane koszty operacji, w tym kosztorys inwestorski, albo otrzymane przez ubiegającego się o dofinansowanie oferty związane z realizacją operacji - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
 6. uproszczony plan biznesowy operacji  – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;(zgodny z zamieszczonym poniżej wzorem)
 7. pozwolenie budowlane albo zgłoszenie, o których mowa w przepisach prawa budowlanego  – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
 8. pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, o którym mowa w przepisach prawa wodnego – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
 9. zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich wydane na podstawie przepisów o rybołówstwie, jeżeli takie zezwolenie jest wymagane w związku z realizacją operacji;
 10. operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami  – w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza do kosztów kwalifikowalnych wniesione nakłady rzeczowe w formie nieruchomości;
 11. decyzja powiatowego lekarza weterynarii, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz.1342), albo decyzja, o której mowa w art. 5 ust. 9 tej ustawy, albo zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii, że ubiegający się o dofinansowanie dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tej ustawy – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
 12. szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródeł jej finansowania – w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji;
 13. opis projektu kampanii promocyjnej, targów, wystawy, badania, wdrażanego systemu lub szkolenia, na które wnioskodawca ubiega się o pomoc, z podaniem specyfikacji kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania,  wraz z harmonogramem działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych - w przypadku gdy wymaga tego specyfika operacji; (zgodny z zamieszczonym poniżej wzorem)
 14. dokumenty niezbędne do oceny operacji pod kątem zgodności z kryteriami wyboru określonymi w LSROR;
 15. dokument potwierdzający prowadzenie działalności, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 lit.a.
 16. dokumenty potwierdzające, że planowana operacja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód – w przypadku gdy wymaga tego specyfikacja operacji.
 17. wniosek wraz z biznesplanem na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy.
2011 - 2023 © Lokalna Grupa Rybacka Dorzecze Soły i Wieprzówki | Polityka cookies | realizacja: Wdesk | Licznik serwisu: 2493947 | Licznik podstrony: 11625 | Odwiedzający on-line: 75 |

Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego Funduszu Rybackiego
w ramach Programu Operacyjnego
"Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Klik
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies